Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE - warsztaty komputerowe (system SL - 2014-2020) - nowości 2019!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.04.2020
Cena: 1100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (11.00-17.15)

Moduł 1:

Aktualne zmiany interpretacyjne dotyczące zasad rozliczania wydatków w projektach UE

 • Wyroki TSUE oraz NSA ws rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku podmiotów powiązanych
 • VAT naliczony oraz VAT od dotacji w projektach szkoleniowych oraz projektach OZE
 • Ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich w projektach EFRR
 • Zmiany w praktyce stosowania zasady konkurencyjności

Moduł 2:

Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków istotne pod kątem przygotowania wniosku o płatność- najczęściej występujące problemy i błędy

 • Ramy czasowe kwalifikowalności
 • Ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Wydatki niekwalifikowalne
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Zamówienia w ramach projektu- zasada konkurencyjności i pozostałe rodzaje zamówień
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Cross-financing
 • Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)
 • Wkład niepieniężny
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności
 • IRU
 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 • Koszty związane z angażowaniem personelu 

Moduł 3:

Zasady szczegółowe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności istotne pod kątem przygotowania wniosku o płatność-- najczęściej występujące problemy i błędy

 • Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFRR oraz FS
 • Zakup nieruchomości 
 • Wydatki operacyjne

DZIEŃ 2 (WARSZTATY KOMPUTEROWE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI SL2014) (9.00 - 16.00)

Moduł 1:

Przygotowanie projektu, umowa o dofinansowanie oraz procedura zmiany postanowień umowy w ramach aplikacji SL2014

 • Dobre praktyki dotyczące przygotowania budżetu projektu w projekcie
 • Jak upoważnić w SL2014 osobę do rozliczania projektu w imieniu beneficjenta
 • Jak wprowadzić zmiany do umowy o dofinansowanie za pośrednictwem SL2014
 • Wpływ wprowadzonych zmian na proces rozliczania projektu

Moduł 2:

Rozliczanie projektów za pośrednictwem SL2014

 • Wymiana korespondencji związanej z rozliczaniem projektu za pośrednictwem SL2014
 • Przekazywanie harmonogramu płatności za pośrednictwem SL2014
 • Przekazywanie informacji dotyczących personelu projektu
 • Przekazywanie danych dotyczących uczestników projektów (dotyczy EFS)
 • Informowanie o zamówieniach publicznych i zawartych umowach z wykonawcami-charakterystyka właściwych zakładek SL2014

Moduł 3:

Wnioskowanie o płatność za pośrednictwem SL2014:

 • Rodzaje wniosków o płatność dostępnych w SL2014
 • Rozliczanie wydatków potwierdzonych dowodami księgowymi
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków we wnioskach o płatność
 • Wykazywanie dochodu uzyskanego w trakcie realizacji projektu
 • Sprawozdawanie z postępu rzeczowego oraz wykazywanie osiągniętych wartości wskaźników w SL2014

Moduł 4:

Współpraca z opiekunem projektu w zakresie weryfikacji wniosku o płatność oraz innych przesłanych za pośrednictwem SL2014 dokumentów

 • Zatwierdzanie/wycofywanie przekazanych dokumentów
 • Przygotowywanie kolejnych wersji dokumentów

Dyskusja i konsultacje

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł