Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE - warsztaty komputerowe (system SL - 2014-2020) - nowości 2019!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.04.2020
Cena: 1100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (11.00-17.15)

Moduł 1:

Aktualne zmiany interpretacyjne dotyczące zasad rozliczania wydatków w projektach UE

 • Wyroki TSUE oraz NSA ws rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku podmiotów powiązanych
 • VAT naliczony oraz VAT od dotacji w projektach szkoleniowych oraz projektach OZE
 • Ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich w projektach EFRR
 • Zmiany w praktyce stosowania zasady konkurencyjności

Moduł 2:

Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków istotne pod kątem przygotowania wniosku o płatność- najczęściej występujące problemy i błędy

 • Ramy czasowe kwalifikowalności
 • Ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Wydatki niekwalifikowalne
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Zamówienia w ramach projektu- zasada konkurencyjności i pozostałe rodzaje zamówień
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Cross-financing
 • Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)
 • Wkład niepieniężny
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności
 • IRU
 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 • Koszty związane z angażowaniem personelu 

Moduł 3:

Zasady szczegółowe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności istotne pod kątem przygotowania wniosku o płatność-- najczęściej występujące problemy i błędy

 • Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFRR oraz FS
 • Zakup nieruchomości 
 • Wydatki operacyjne

DZIEŃ 2 (WARSZTATY KOMPUTEROWE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI SL2014) (9.00 - 16.00)

Moduł 1:

Przygotowanie projektu, umowa o dofinansowanie oraz procedura zmiany postanowień umowy w ramach aplikacji SL2014

 • Dobre praktyki dotyczące przygotowania budżetu projektu w projekcie
 • Jak upoważnić w SL2014 osobę do rozliczania projektu w imieniu beneficjenta
 • Jak wprowadzić zmiany do umowy o dofinansowanie za pośrednictwem SL2014
 • Wpływ wprowadzonych zmian na proces rozliczania projektu

Moduł 2:

Rozliczanie projektów za pośrednictwem SL2014

 • Wymiana korespondencji związanej z rozliczaniem projektu za pośrednictwem SL2014
 • Przekazywanie harmonogramu płatności za pośrednictwem SL2014
 • Przekazywanie informacji dotyczących personelu projektu
 • Przekazywanie danych dotyczących uczestników projektów (dotyczy EFS)
 • Informowanie o zamówieniach publicznych i zawartych umowach z wykonawcami-charakterystyka właściwych zakładek SL2014

Moduł 3:

Wnioskowanie o płatność za pośrednictwem SL2014:

 • Rodzaje wniosków o płatność dostępnych w SL2014
 • Rozliczanie wydatków potwierdzonych dowodami księgowymi
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków we wnioskach o płatność
 • Wykazywanie dochodu uzyskanego w trakcie realizacji projektu
 • Sprawozdawanie z postępu rzeczowego oraz wykazywanie osiągniętych wartości wskaźników w SL2014

Moduł 4:

Współpraca z opiekunem projektu w zakresie weryfikacji wniosku o płatność oraz innych przesłanych za pośrednictwem SL2014 dokumentów

 • Zatwierdzanie/wycofywanie przekazanych dokumentów
 • Przygotowywanie kolejnych wersji dokumentów

Dyskusja i konsultacje

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł