Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Kluczowe aspekty realizacji projektów w perspektywie 2014-2020.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 25-26.04.2019
Cena: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy ) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (10.00 - 17.15)

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 • trwałość (art. 71 rozp. 1303),
 • dochodowość (61 rozp. 1303),
 • archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).

 2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych

 • Czym są wytyczne?
 • Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
 • Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?

 3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

 4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

 5. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?

 • Pojęcie pomocy publicznej
 • Test pomocy publicznej
 • Dopuszczalność pomocy publicznej
 • Definicja przedsiębiorcy
 • Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
 • Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

 6. Kwalifikowalność wydatków

 • Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 7. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).

 8. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 9. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:

 •  Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015r.

 10. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.

DZIEŃ 2 (09.00 - 16.15)

1. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

2. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:

 •  w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową? 
 • zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
 • zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

3. Zasady określenia poziomu dofinansowania:

 • ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
 • rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.

4. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

 • czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości

5. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020

6. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

8. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020

 • Konsekwencje wyroku ETS

9. Promocja projektów w okresie trwałości.

10. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł