Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Zamówienia publiczne w projektach EFS ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 09-10.05.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy ) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (10.00 - 17.15)

 • Zamówienia udzielane w ramach projektów EFS – zasady ogólne
  • Kiedy PZP a kiedy konkurencyjność
  • Wyjątki od trybów konkurencyjnych
 • Rozeznanie rynku – istotne zmiany od sierpnia 2017r.
  • Kiedy stosujemy?
  • Procedura
  • Dokumentowanie
 • Zasada konkurencyjności
  • Kiedy stosujemy?
  • Unikanie konflikt interesów
  • Zasada konkurencyjności a PZP
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
  • Kody CPV
  • Kryteria oceny ofert
  • Terminy
  • Upublicznianie zapytań
  • Postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • Umowy z wykonawcami
  • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
  • Dokonywanie zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

DZIEŃ 1 (09.00 - 16.00)

 • Aspekty społeczne – najbardziej gorący temat w kontekście kontroli od końca 2017r.
  • Wymogi prawne polskie i unijne
   • Unijne regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:
    • Omówienie przepisów nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych.
    • Omówienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie społecznych zamówień publicznych
   • Regulacje dotyczące aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów powiązanych na poszczególnych etapach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
    • Przesłanki wykluczenia wykonawców z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze społecznym
    • Zamówienia zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp
    • Zamówienia zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne
    • Opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający aspekty społeczne: wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie dla wszystkich użytkowników, wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, pozostałe wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych m.in. integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych
    • Oznakowania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriach oceny ofert
    • Pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych
    • Elementy społeczne przy ocenie oferty pod katem rażąco niskiej ceny
  • Cel stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
  • Korzyści stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
  • Aspekty społeczne a klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
  • Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
  • Praktyczne zastosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
  • Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia
  • Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert
  • Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Weryfikacja spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych
  • Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych ze stosowania PZP
  • Stan stosowania aspektów społecznych oraz przydatne źródła informacji


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł