Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Przygotowanie merytoryczne prowadzących szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" oceniam bardzo wysoko.Wiedza przekazywana w sposób przystęp...
Zobacz inne opinie

Zamówienia publiczne w projektach EFS ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 09-10.05.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy ) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (10.00 - 17.15)

 • Zamówienia udzielane w ramach projektów EFS – zasady ogólne
  • Kiedy PZP a kiedy konkurencyjność
  • Wyjątki od trybów konkurencyjnych
 • Rozeznanie rynku – istotne zmiany od sierpnia 2017r.
  • Kiedy stosujemy?
  • Procedura
  • Dokumentowanie
 • Zasada konkurencyjności
  • Kiedy stosujemy?
  • Unikanie konflikt interesów
  • Zasada konkurencyjności a PZP
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
  • Kody CPV
  • Kryteria oceny ofert
  • Terminy
  • Upublicznianie zapytań
  • Postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • Umowy z wykonawcami
  • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
  • Dokonywanie zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

DZIEŃ 1 (09.00 - 16.00)

 • Aspekty społeczne – najbardziej gorący temat w kontekście kontroli od końca 2017r.
  • Wymogi prawne polskie i unijne
   • Unijne regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:
    • Omówienie przepisów nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych.
    • Omówienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie społecznych zamówień publicznych
   • Regulacje dotyczące aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów powiązanych na poszczególnych etapach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
    • Przesłanki wykluczenia wykonawców z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze społecznym
    • Zamówienia zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp
    • Zamówienia zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne
    • Opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający aspekty społeczne: wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie dla wszystkich użytkowników, wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, pozostałe wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych m.in. integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych
    • Oznakowania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriach oceny ofert
    • Pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych
    • Elementy społeczne przy ocenie oferty pod katem rażąco niskiej ceny
  • Cel stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
  • Korzyści stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
  • Aspekty społeczne a klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
  • Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
  • Praktyczne zastosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
  • Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia
  • Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert
  • Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Weryfikacja spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych
  • Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych ze stosowania PZP
  • Stan stosowania aspektów społecznych oraz przydatne źródła informacji


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł