Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 11-13.02.2015
Cena: 1290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1290 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    
Dzień 3:  9.00 – 16.15 

DZIEŃ 1
Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa i realizacji procesu szkoleniowego.

Moduł 1:
Podstawowe zasady konstruowania projektu - Logika projektowa

 • Analiza problemów
 • Analiza celów 
 • Działania w projekcie
 • Budżet projektu
 • Rezultaty/Produkty
 • Planowanie przedsięwzięcia rozwojowego w kontekście procedur aplikacyjnych do funduszy strukturalnych
 • Analiza problemów – ćwiczenie

Moduł 2:
Podstawowe zasady konstruowania projektu – c.d.:

 • Matryca logiczna projektu jako przykładowe narzędzie planowania i zarządzania projektem  
 • Opracowanie matrycy logicznej projektu – warsztat   
 • Wniosek o dofinansowanie, jako odzwierciedlenie logiki matrycy logicznej – struktura matrycy a struktura wniosku

Moduł 3:

 • Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020 
 • Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów- przepisy prawne, normy oraz dokumenty programowe 
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  • Strategia „Europa 2020”
  • Inteligentne specjalizacje
  • Umowa Partnerstwa
  • Kontrakt Terytorialny
  • Krajowa Polityka Miejska
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Polityki horyzontalne

Moduł 4:
Programy krajowe i regionalne
- Informacje kierunkowe na temat zakresu wsparcia, stosowanych instrumentów, poziomu dofinansowania w oparciu o zapisy zawarte w Programach Operacyjnych:

 •  PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • PO Polska Cyfrowa
 • PO Polska Wschodnia
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Programy realizowane bezpośrednio przez KE

Podsumowanie 1 dnia szkolenia. Omówienie tematyki szkolenia podczas 2 dnia.
Konsultacje indywidualne z Trenerem.

DZIEŃ 2
Powitanie. Omówienie celu i programu 2 dnia szkolenia.

Moduł 5:
Podstawowe zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020.

 • Analizy studium wykonalności, jako element elektronicznego wniosku o dofinansowanie – informacje kierunkowe nt. ich zakresu, roli i miejsca w procesie oceny projektów:
  • Analiza niedoborów i problemów
  • Analiza wariantów
  • Analiza techniczno-technologiczna
  • Analiza finansowa
  • Analiza ekonomiczna
  • Analiza wrażliwości i ryzyka
  • Analiza oddziaływania na środowisko
  • Analiza instytucjonalna
  • Analizy specyficzne dla wybranych rodzajów projektów
  • Analizy studium wykonalności – ćwiczenie

Moduł 6:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020

 • Analiza rozwiązań alternatywnych 
 • Analiza finansowa 
  • Etapy analizy finansowej 
  • Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej 
  • Założenia do analizy finansowej 
  • Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji 
  • Określenie przychodów projektu 
  • Określenie wartości dofinansowania z funduszy UE 
  • Zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów 
  • Ustalenie wartości wskaźników efektywności 
  • Analiza trwałości finansowej 
  • Analiza trwałości finansowej – ćwiczenie

Moduł 7:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020 –cd.

 • Analiza kosztów i korzyści   
 • Analiza ryzyka i wrażliwości 
 • Projekty hybrydowe

Moduł 8:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020 –cd.

 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków (kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
  • Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów
  • Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków:

  - Ramy czasowe kwalifikowalności
  - Ocena kwalifikowalności wydatku
  - Wydatki niekwalifikowane
  - Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  - Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  - Uproszczone metody rozliczania wydatków
  - Zakaz podwójnego finansowania
  - Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu
  - Wkład niepieniężny
  - Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
  - Koszty pośrednie
  - Koszty związane z angażowaniem personelu

 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków – ćwiczenie

Podsumowanie 2 dnia szkolenia. Omówienie tematyki szkolenia podczas 3 dnia.
Konsultacje indywidualne z Trenerem

DZIEŃ 3
Powitanie. Omówienie celu i programu w 3 dniu szkolenia.

Moduł 9:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020 –cd.

 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Funduszu Spójności   
 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Fundusz Społecznego
 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków – ćwiczenie

Moduł 10:
System wdrażania perspektywy 2014-2020, w tym system wyboru projektów.

 • System instytucjonalny wdrażania perspektywy 2014-2020  
 • Kierunkowe zasady dla planowanych konkursów
 • Zasada konkurencyjności – kluczowe zasady Instrumenty zwrotne/instrumenty bezzwrotne wprowadzenie i ogólne zasady
 • Zasada konkurencyjności – przykłady+ćwiczenie

Moduł 11:
Realizacja projektów w perspektywie 2014-2020:

 • Wymagania dotyczące realizacji projektów partnerskich – realizacja zasady partnerstwa:   - Dokument określający specyfikę partnerstwa
  • Udział partnerów w realizacji działań
  • Włączanie partnerów na różnych etapach realizacji polityki spójności UE
  • Możliwości realizacji zasady partnerstwa na różnych etapach realizacji polityki spójności UE
 • Wymagania dotyczące stosowanie środków i narzędzi promocji projektu:
  • Jak koordynujemy działania informacyjne i promocyjne?
  • Kto i jak prowadzi działania informacyjne i promocyjne?
  • Jakie są podstawowe horyzontalne elementy systemu informowania o Funduszach
   Europejskich?
  • Jak sprawozdawać i oceniać działania informacyjne i promocyjne?
 • Wymagania dotyczące wdrażania polityk horyzontalnych UE, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:
  • realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wdrażania EFS, EFRR i FS
  • praktyczne aspekty wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach poszczególnych form wsparcia

Narzędzia informacji i promocji w projekcie – ćwiczenie.

Moduł 12:

 • Kontrola projektów w trakcie ich realizacji oraz po ich zakończeniu 
 • Prawne podstawy kontroli środków pomocowych UE
  • Kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych.
 • System kontroli funduszy strukturalnych
 • Krajowe i Wspólnotowe Instytucje Kontrolne:
  • Rodzaje prowadzonej kontroli
  • Zakres merytoryczny prowadzonych kontroli
  • Częstotliwość
 • Jak przygotować się do kontroli, w tym procedur zamówień publicznych
 • System raportowania o nieprawidłowościach
  • Definicja nieprawidłowości
  • Błąd a nieprawidłowość
  • Prawne podstawy funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach
  • Główne instytucje systemu raportowania o nieprawidłowościach
  • Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
  • Nieprawidłowości nie podlegające raportowaniu do KE
  • Korekty finansowe w ramach wniosków o płatność (specyfika projektów konkursowych oraz
   projektów systemowych)
 • Najczęściej wykrywane nieprawidłowości
  • Najskuteczniejsze rodzaje instrumentów kontrolnych służące wykrywaniu nieprawidłowości
  • Charakterystyka najczęstszych przykładów nieprawidłowości 
  • Sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości
 • Korekty finansowe – ćwiczenie

Podsumowanie szkolenia.
Konsultacje indywidualne z Trenerem


Ramowy plan dnia:

Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 45 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł