Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Dane osobowe w projektach UE - czy wiesz że przetwarzasz dane osobowe? - jakie są konsekwencje braku wiedzy?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 09.02.2018
Cena: 630 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 630 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

(od 10.00 do 17.15)

Moduł 1:

Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych:

-       zakres podmiotowy ochrony danych osobowych;

-       zakres podmiotowy ustawy;

-       definicje legalne:

 • dane osobowe;
 • przetwarzanie danych osobowych;
 • zbiór danych osobowych;
 • odbiorcy danych;

-       przetwarzanie danych osobowych

-       podstawa legalna przetwarzania danych osobowych;

-       zakres danych osobowych;

-       relacja pomiędzy: ochroną danych osobowych, upublicznianiem danych osobowych a ich przetwarzaniem;

-       administrator danych osobowych;

-       upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

-       prawa osoby, której dane dotyczą;

-       obowiązek rejestrowania zbiorów danych osobowych u GIODO.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

-       urząd;

-       kompetencje.

Moduł 2:

Przykłady sytuacji kiedy pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne lub beneficjent (wnioskodawca) ma dostęp do danych osobowych, udostępnia własne dane osobowe lub przetwarza dane osobowe osób trzecich:

-       zamówienia publiczne;

-       rozeznanie rynku;

-       zasada konkurencyjności;

-       Baza Konkurencyjności;

-       skargi i wnioski;

-       system SL 2014-2020;

-       monitoring, kontrola i audyt;

-       prowadzenie e-mailingu w sprawie realizacji projektu;

-       dokumenty projektu (rachunki, faktury, wyciągi bankowe, ekspertyzy);

-       listy obecności;

-       nabory, konkursy;

-       lista podmiotów wykluczonych;

-       archiwizacja dokumentacji związanej z projektem.

 Sankcje prawnokarne dotyczące bezprawnego przetwarzania danych osobowych:

-       grzywna;

-       ograniczenie wolności;

-       pozbawienie wolności.

Inne sankcje związane z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych:

-       odpowiedzialność odszkodowawcza;

-       inne dolegliwości lub utrudnienia (karalność).

Moduł 3:

Omówienie podstawowych źródeł prawa krajowego oraz unijnego, dotyczących przetwarzania danych osobowych w projektach unijnych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
 • ustawy:

-       o ochronie danych osobowych;

-       o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

-       kodeks cywilny;

-       ustawa o finansach publicznych;

-       prawo zamówień publicznych;

-       ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 • wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju;
 • regulamin Bazy Konkurencyjności;
 • rozporządzenie nr 1303/2013.

Moduł 4:

Omówienie wybranych źródeł pozyskiwania wiedzy na temat ochrony danych osobowych.

Warsztat: test z zakresu szkolenia:

-       warsztat ma na celu utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu;

-       omówienie pytań i odpowiedzi;

-       symboliczna nagroda dla uczestnika, który zebrał największą liczbę punktów.

Pytania uczestników szkolenia.

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład (prezentacja power point)
 • Praca w grupach
 • Case study


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł