Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Studium wykonalności – zamawianie i odbiór od wykonawcy.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 21-22.05.2018
Cena: 1.070 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.070 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                   

1. Funkcje, cele i logika Studium Wykonalności z perspektywy zamawiającego:

- cel studium wykonalności;
- definicje i podstawowe zasady przygotowania;
- uwarunkowania projektu analizowane w studium wykonalności.

2. Przedstawienie struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych zagadnień.
3. Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności.
4. Analiza finansowa w ramach studium - zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach:

- sporządzanie założeń do analizy finansowej - zakres i źródła założeń w poszczególnych sektorach;
- budowanie projekcji przepływów pieniężnych - wyliczenie zmian wartości pieniądza w czasie;
- tworzenie komputerowego modelu finansowego projektu w arkuszu kalkulacyjnym - zasady i techniki łączenia arkuszy kalkulacyjnych;
- ustalenie poziomu wsparcia projektu ze środków pomocowych z uwzględnieniem wskaźnika luki w finansowaniu zgodnie z wytycznymi dla okresu wdrażania funduszy na lata 2007 – 2013 oraz 2014-2020 - wyliczenie luki w finansowaniu;
- określenie finansowej efektywności inwestycji - wyliczanie NPV i IRR;
- weryfikacja finansowej wykonalności;
- sprawozdania finansowe;
- struktura i weryfikacja bilansu, rachunku wyników i Cash flow.

5. Analiza ekonomiczna projektów w ramach studium wykonalności - zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach:

- efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu - proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym - zasadność finansowania środkami publicznymi;
- określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych;
- metody i techniki wyliczania kosztów i korzyści społecznych;
- analiza kosztów i korzyści - prezentacja metody - analiza społeczno-ekonomiczna projektów inwestycyjnych - analiza finansowa projektów inwestycyjnych;
- analiza efektywności kosztowej - prezentacja metody;
- analiza wielokryterialna - prezentacja metody.

6. Analiza ryzyka projektu

- analiza wrażliwości;
- analiza ryzyka - pojęcie ryzyka i wrażliwości, wpływ ryzyka i wrażliwości na proces podejmowania decyzji w studium wykonalności;
- struktura analizy.

7. Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu inwestycyjnego podejmowana w oparciu o informacje wynikające z analizy Studium Wykonalności

- analiza informacji wynikających ze Studium Wykonalności;
- wnioski i zasady ich formułowania;
- zasady podejmowania decyzji przez Inwestorów - ocena projektu inwestycyjnego pod względem jego wykonalności, analiza uzyskanych informacji pod kątem oceny sensowności i zasadności podejmowania inwestycji oraz określenie prawdopodobieństwa, że projekt inwestycyjny zaspokoi potrzeby beneficjentów.

W trakcie poszczególnych bloków omówione zostaną podstawowe błędy identyfikowane przy konstruowaniu studium wykonalności metody i techniki weryfikacji studium wykonalności.

Przeprowadzone zostaną ćwiczenia:

- prezentacja powiązanych arkuszy kalkulacyjnych prezentujących proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym;
- praktyczne tworzenie arkuszy analitycznych na przykładzie projektów z wybranych sektorów;
- prezentacja i omówienie przykładowego studium wykonalności.


Ramowy plan dnia:
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 15 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 45 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 15 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł