Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Kwalifikowalność kosztów i Rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 04-05.07.2016
Cena: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15


Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania
Kwalifikowalność kosztów w perspektywie 2014-2020
o Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów

 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności
 • Ocena kwalifikowalności projektu
 • Trwałość projektu

o Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków

 • Ramy czasowe kwalifikowalności
 • Ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych
 • Ramy czasowe ponoszenia wydatków w przypadku instrumentów
 • finansowych
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Wydatki niekwalifikowalne
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

        - Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych
        - Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Pzp
        - Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

 • Uproszczone metody rozliczania wydatków

        - Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków
        - Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą

 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Cross-financing
 • Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)
 • Wkład niepieniężny
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

         - Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
         - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
         - Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności

 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 • Koszty pośrednie 
 • Koszty związane z angażowaniem personelu 

         - Stosunek pracy
         - Stosunek cywilnoprawny
         - Osoby samozatrudnione
         - Inne formy angażowania personelu projektu

 • Rozliczanie efektów projektu
 • Projekty partnerskie
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych

         - Wydatki kwalifikowalne
         - Wydatki kwalifikowalne w przypadku łączenia instrumentów finansowych z dotacjami
         - Wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie
         - Kryteria kwalifikowalności w ramach wsparcia przedsiębiorstw

 • Projekty grantowe

o Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFRR oraz FS
 • Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
 • Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji
 • Zakup nieruchomości 

         - Wydatki związane z nabyciem nieruchomości

 • Wydatki operacyjne

o Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS
 • Kwalifikowalność uczestników projektu
 • Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu finansowanego ze środków EFS
 • Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS
 • Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS
 •  Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS

         - Stawki jednostkowe
         - Kwoty ryczałtowe
o Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS
o Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS
o Reguła proporcjonalności
o Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

Wniosek beneficjenta o płatność w systemie teleinfomatycznym

o Część dotycząca postępu finansowego
o Część dotycząca przebiegu realizacji projektu
o Prawidłowe opisywanie dokumentów
o Weryfikacja wniosku o płatność

 • Formalna
 • Merytoryczna
 • Finansowa

Kontrola projektów


o Kontrole doraźne i problemowe na miejscu
o Na co zwracają uwagę kontrolujący?
o Kto może kontrolować projekt realizowany przy udziale unijnych środków?
o Jak często spodziewać się kontroli?
o Sankcje za nieprawidłowości
o Procedury przetargowe i ich kontrola
o Jaką dokumentację i jak długo należy przechowywać?

Promocja projektów


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł