Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

PO IR 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-17.11.2015
Cena: 1.090 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.090 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

DZIEŃ 1

1. Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania formalno-prawne w zakresie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie

 • Charakterystyka głównych zmian prawnych dotyczących procesu aplikowania o środki pomocowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście minionego okresu programowania – Nowe rozporządzanie UE
 • Omówienie głównych zmian w podejściu do wyboru i realizacji projektów w porównaniu do perspektywy 2007-2013 – Nowa ustawa wdrożeniowa

2. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – zasady finansowania projektów

 • Sposoby finansowania projektów
 • Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
 • Finansowanie przedsięwzięć projektowych – zagadnienia komplementarności projektów i programów

3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
4. Modele aplikacyjne w POIR
5. Zasady wyboru projektów

 • Tryby wyboru projektów, w tym projektów własnych w trybie pozakonkursowym
 • Kryteria oceny i wyboru projektów

6. Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020:

 • Kwalifikowalność wydatków, w tym kwalifikowalność wydatków „wstecz”
 • Ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych
 • Kwalifikowalność kosztów pośrednich – warunki, limity
 • Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
 • Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków (stawki jednostkowe i ryczałtowe, kwoty ryczałtowe) – metody wyliczania i dokumentowania
 • Koszty niekwalifikowane

7. Projekty infrastrukturalne, badawczo-rozwojowe i produkcyjne
8. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

 • Opis projektu
 • Wskaźniki produktu i rezultatu
 • Budżet projektu
 • Projekty partnerskie – ich rola, znaczenie oraz zasady przygotowania i realizacji

9. Zmiany w podejściu do dochodowości projektów

 • Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 • Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach
 • Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020

10. Zasady udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020

 • Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Dyrektywa 2014/24/UE)
 • Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 • Zamówienia do 30 tys. euro w nowej perspektywie
 • Zamówienia na usługi „niepriorytetowe” w świetle nowych przepisów
 • Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach publicznych w projektach z nowej perspektywy

11. Zasady informacji i promocji

 • Obowiązki pracowników IP wynikające ze strategii komunikacji FE 2014-2020
 • Portale internetowe FE- layout i zarys

12. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w pespektywie 2014-2020

 • analiza nowych rozporządzeń
 • podejście funkcjonalne do wykładni jednego organizmu gospodarczego
 • pomoc publiczna w instrumentach finansowych (min. kwestie wyliczania wielkości pomocy oraz Ekwiwalentu Dotacji Brutto)

DZIEŃ 2

13. Warsztaty z przygotowania projektów:

 • Analizę problemów i drzewo problemów
 • Analizę celów i drzewo celów
 • Matryca logiczna
 • Propozycje działań
 • Harmonogram realizacji działań
 • Analizę ryzyka
 • Zasady poprawnego przygotowania budżetu projektu
 • Elementy biznes planu

Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł