Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Inicjatywa dla młodych- projekty na rzecz młodzieży w ramach PO WER 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 25-26.06.2015
Cena: 950 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 950 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE dotyczące projektów na rzecz młodzieży w ramach PO WER 2014-2020?

Szkolenie poświęcone jest tematyce kształcenia i aktywizacji zawodowej młodzieży na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020. PO WER 2014-2020 jest częścią „Gwarancji dla młodzieży” w Polsce. Gwarancje dla młodzieży to pakiet działań, których celem jest zapewnienie wszystkim młodym osobom dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Działania te będą możliwe do finansowania w ramach środków alokowanych w Osi I PO WER. Tematyka szkolenia koncentruje się na omówieniu możliwości i zasad pozyskiwania środków na projekty dla młodzieży  w ramach trybów konkursowych, otwartych dla szeregu beneficjentów, którzy na co dzień prowadzą działania prozawodowe dla młodzieży.

DLACZEGO TERAZ?

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie polskie programy operacyjne na lata 2014-2020 w tym PO WER  i dała zielone światło do przygotowywania się do nowych naborów i konkursów o środki z funduszy unijnych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca PO WER opracowała większość dokumentów i procedur niezbędnych do uruchomienia konkursów i środków w ramach Inicjatywy dla młodzieży, takich jak np.: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POWER 2014-2020, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, wzór wniosku o dofinansowanie w POWER, system informatyczny SOWA służący opracowaniu wniosku aplikacyjnego w PO WER i obsłudze beneficjentów POWER.

Szkolenie pomoże rozpoznać zasady i procedury pozyskiwania środków z PO WER 2014-2020 i przygotować zainteresowane instytucje do ich absorbcji do 2020 r. w ramach trybów konkursowych. (Szkolenie nie jest poświęcone trybom pozakonkursowych POWER 2014-2020 Oś I i Oś IV)

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest do osób pracujących w różnych instytucjach prowadzących działania prozawodowe i kształceniowe na rzecz młodzieży, będące instytucjami  rynku  pracy  zgodnie  z  art.  6  Ustawy  o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego- związki  zawodowe  lub  organizacje  związków  zawodowych,  organizacje  pracodawców,  organizacje  bezrobotnych,
  • organizacje  pozarządowe  jeżeli  wśród  zadań  statutowych  znajduje  się  realizacja  zadań  w  zakresie  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
  • instytucje partnerstwa lokalnego

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak i dla osób, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Różnorodność w grupie szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń osób  bardziej doświadczonych osobom mniej doświadczonym, jak również stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową przez osoby, które mają mniejsze doświadczenie projektowe.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł