Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

Zamykanie projektów infrastrukturalnych 2007-2013 – przygotowanie tzw. aneksu czyszczącego.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 2-3.07.2015
Cena: 1.100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.100 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

DZIEŃ 1

Moduł 1:
Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020

 • Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
 • Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
 • Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)

Moduł 2:

 • Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
 • Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane

Moduł 3:

 • Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
 • Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006  oraz art. 61 rozp.1303 apomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Moduł 4:
Podstawowe zasady obliczania luki finansowej

 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
 • Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
 • Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
 • Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
 • Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS

DZIEŃ 2

Moduł 5:

 • Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
 • Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.
  • W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
  • Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa.
  • Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

Moduł 6:

 • Zasady określenia poziomu dofinansowania
  • Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
  • Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
  • Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 • Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303
  • Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach  projektów generujących dochód
  • Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
  • Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  539/2010)
  • Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
  • Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

Moduł 7:

 • Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
 • Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp.1303 atrwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
 • Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody

Moduł 8:

 • Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
 • Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
 • Promocja projektów w okresie trwałości

Ramowy harmonogram dnia: 

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł