Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 oraz udzielana przez gminy.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.03.2020
Cena: 990 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 990 zł brutto)
Promocja: Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie dużo mi dało, ogromna wiedza prowadzącego. Świetne, profesjonalne przygotowanie. Dobry klimat szkolenia. Polecam!

Izabela Wojewoda , Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechninczych

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Szkolenie prowadzone w wybitnie interaktywnej formie – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Moduł 1:
Pomoc publiczna 2014-2020

 • Pojęcie pomocy publicznej
 • Test pomocy publicznej
 • Dopuszczalność pomocy publicznej
 • Definicja przedsiębiorcy (Kogo uznać za przedsiębiorcę? Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą ?)
 • Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
 • Problemy z definicją przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej oraz w przypadkach upadłości i likwidacji.
 • Kiedy rolnik jest przedsiebiorcą?
 • Badanie tzw. wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej – czy zawsze ma znaczenie?\
 • Nowość!!! system Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) - mozliwość wyszukiwania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce - uruchomiony w marcu 2016 r.

Moduł 2:
Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

 • Pomoc regionalna
 • Pomoc dla MŚP
 • Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
 • Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
 • Pomoc szkoleniowa
 • Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
 • Pomoc na ochronę środowiska
 • Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
 • Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
 • Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 • Pomoc na infrastrukturę lokalną

Moduł 3

 • Ogólnopolski program pomocowy, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
  • pomocy regionalnej na nowe inwestycje,
  • infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (m.in. stadiony, hale widowiskowo – sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty rekreacyjne).
  • infrastruktury lokalnej (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, inkubatory przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności).
  • obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe, przestrzenie kulturalne i artystyczne).
 • Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach
 • Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej.
  • Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą?
  • Czy do wynajmującego i dzierżawcy należy stosować przepisy o pomocy publicznej?
  • Rodzaje działalności nie wywierające wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej?).
  • Czy ulga dla domu pomocy społecznej jest pomocą publiczną?
  • Czy gmina może być beneficjentem pomocy publicznej?
  • Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
  • Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
  • Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (odpady, woda-ścieki, transport, sport, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
  • Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na pomoc publiczną?
 • Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a §1 i 67b §1 Ordynacji podatkowej).
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia podatkowe, różnicowanie stawek podatkowych).
  • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (art. 59 ustawy o finansach publicznych).
  • Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (art. 64 ustawy o finansach publicznych).
  • Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
  • Pomoc dla Zakładów Pracy Chronionej.
  • Dotacje celowe na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 Prawa ochrony środowiska) – m.in. azbest, termomodernizacja, kolektory słoneczne, itp. 
  • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
  • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (art. 70b ustawy o systemie oświaty).
  • Pomoc publiczna w zakresie gospodarki nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).
  • Pomoc w sektorze rolnictwa (ustawa o podatku rolnym, leśnym, zwrot podatku akcyzowego).
  • Przypadki dokapitalizowania przez gminę.
  • Pomoc ze środków unijnych.
  • Inne przypadki zgłoszone przez uczestników  

Dzień 2: 09.00 – 16.15 

Moduł 4

 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie pomocy publicznej od 1 stycznia 2016 r. – konieczność stosowania zasad de minimis w przypadku niektórych ulg przyznawanych z urzędu.
 • Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy – najczęstsze uchybienia  przy udzielaniu ulg podatkowych, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zwolnień podatkowych. 
 • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE  
 • Nowość!!! – Zawiadomienie Komisji z 19 lipca 2016r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej. 
 

Moduł 5:

  • Pomoc w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
   • Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dopuszczalne rodzaje działalności gospodarczej).
   • Obowiązek powierzenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
   • Pomoc de minimis do kwoty 500 tys. EUR w ramach rozporządzenia KE nr 360/2012 dotyczącego usług w ogólnym interesie gospodarczym. 
    • Jakie podmioty kwalifikują się do zwiększonej kwoty pomocy de minimis?
   • Definicja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązek powierzenia usługi.
   • Pomoc publiczna stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym.
  • Reforma unijnych i krajowych przepisów z zakresu pomocy de minimis.
   • Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. – ogólne przepisy o pomocy de minimis.
   • Rozporządzenie KE nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. – pomoc de minimis w sektorze rolnym.
   • Rozporządzenie KE nr 717/2014 z 27.6.2014 r. – pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
   • Rozporządzenie KE nr 360/2012 z 25.4.2012 r. – pomoc de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
   • Dopuszczalne limity pomocy de minimis.
   • Częściowe zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców.
   • Przypadki konieczności dalszej oceny sytuacji ekonomicznej. 
   • Zasady dotyczące kumulacji pomocy de minimis udzielanej w różnych sektorach.
   • Zasady kumulacji pomocy de minimis z innymi przeznaczeniami pomocy (przykłady).
   • Wprowadzenie konieczności traktowania kilku podmiotów powiązanych jako „jednego przedsiębiorstwa”.
   • Zasady sumowania pomocy na jedno przedsiębiorstwo.
   • Problem tzw. „pomocy eksportowej”.
   • Obowiązki związane z przechowywaniem informacji na temat udzielonej pomocy de minimis.
   • Nowelizacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 – zasady wypełniania formularza 
   • Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 360/2012
   • Formularze informacji składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis – najczęstsze problemy.
    • Wypełnianie formularza informacji w przypadku spółek cywilnych.
    • Kiedy i jak należy oceniać sytuację ekonomiczną wnioskodawcy?
    • Jak oceniać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami (powiązania kapitałowe, osobowe, z gminą itd.) w kontekście tzw. „jednego organizmu gospodarczego”?
    • Co powinno zostać zawarte w tabeli o pomocy otrzymanej na te same koszty kwalifikowane?
    • Kiedy należy dołączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata?
    • Jaki formularz przedkłada rolnik?
   • Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis
   • Zasady przeliczania wartości pomocy na EDB
    • Nowelizacji rozporządzenia dotyczącego przeliczania pomocy na EDB – od grudnia 2016r. nowe wzory na przeliczanie pomocy w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
     • Wprowadzenie konieczności dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
     • Wprowadzenie tzw. stopy dyskontowej oraz czynnika dyskontującego
     • Wprowadzenie zasad ustalania wartości pomocy w ramach ulg w podatku od nieruchomości (np. przy współwłasności)
     • Zasady ustalania stopy referencyjnej oraz marży.
     • Problemy z ustalaniem ratingu przedsiębiorcy.
     • Stopa bazowa dla Polski obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
   • Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
   • Stosowanie wzorów zaświadczeń o pomocy de minimis – najczęstsze błędy.
    • Wydawanie zaświadczeń w przypadku spółek cywilnych.
    • W jakim terminie powinno zostać wydane zaświadczenie?
    • Jak ustalać dzień udzielenia pomocy na potrzeby zaświadczenia o pomocy de minimis?
    • Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
    • Wydawanie zaświadczeń rolnikom.

 Moduł 6

 • Nowość!!! Nowy Formularz informacji do pomocy innej niż de minimis (np. pomocy regionalnej, na infrastrukturę sportową, kulturalną, rekreacyjną) – obowiązuje od 11 marca 2016 r.
 • Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania  pomocy de minimis.
 • Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
 • Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
 • Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
 • Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.
 • Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.
 • Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK
   • Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).
   • Prenotyfikacja
   • Uproszczona procedura notyfikacji
   • Postępowanie notyfikacyjne
    • Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)
     • postępowanie wstępne
     • formalne postępowanie wyjaśniające
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.) 
  • formularze notyfikacyjne
  • Interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa
 • Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
 • Zwrot pomocy publicznej
  • Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
  • Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego. 

Ramowy plan dnia:

Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 45 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł