Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. zamówień udzielanych w projektach UE-rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, wybrane aspekty PZP.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 20-21.02.2020
Cena: 1050 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1050 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1

 

 I.    Zagadnienia wstępne

 • Dlaczego zamówienia udzielane w ramach projektów UE podlegają uregulowaniu?  
 • Co zawierają nowe dokumenty MIiR: Zamówienia udzielane w ramach projektów:Podręcznik wnioskodawcy programów polityki spójności 2014–2020?  

II.           Podstawy prawne udzielania zamówień w ramach projektów

 • Dyrektywy ws. Zamówień dyrektywy ws. Zamówień publicznych
 • Komunikat wyjaśniający komisji europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych  
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014–2020
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

III.         Udzielanie zamówień  

 • Zamawiający w rozumieniu Ustawy Pzp
 • Pozostali zamawiający  
 • Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp
 • Ustalanie wartości zamówienia przez podmiot, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp  
 • Podstawa ustalenia wartości zamówienia i należyta staranność  
 • Szacowanie w projektach partnerskich  
 • Zamówienie tego samego rodzaju. Badanie „tożsamości” zamówienia  
 • Jak dokumentować szacowanie zamówienia? 
 • Jak długo ważne jest szacowanie wartości zamówienia?  
 • Zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych  
 • Personel projektu a zasada konkurencyjności  
 • Rozeznanie rynku – badam cenę rynkową  
 • Po co upubliczniać zapytanie na stronie, skoro wysyłam zapytanie ofertowe do kilku wykonawców?  
 • Co powinno zawierać zapytanie ofertowe? 
 • Dokumentowanie ceny rynkowej
 • Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert
 • Aspekty społeczne  
 • Osobiste świadczenie usług  
 • Pytania wykonawców
 • Terminy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty  
 • Negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty  
 • Wartość oferty a wniosek o dofinansowanie  
 • Co w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta?  
 • Co w sytuacji, gdy nie zostanie złożona żadna ważna oferta?  
 • Protokół z postępowania  
 • Źle przeprowadzone postępowanie – czy możesz je poprawić?  
 • Zmiany w umowach  

DZIEŃ 2

 IV.          Wyłączenia stosowania procedur przy zawieraniu umów  

 • Projekty hybrydowe i koncesje  
 • Horyzont 2020
 • Metody uproszczone.
 • Wyłączenia na podstawie art. 4 pzp  
 • Wymienne stosowanie procedur
 • Czy można stosować zasadę konkurencyjności poniżej obowiązujących progów?

V.            Baza konkurencyjności

 • Rejestracja w bazie: wnioskodawcy a beneficjenci
 • Publikacja informacji w Bazie konkurencyjności w przypadku projektów partnerskich  
 • Dodawanie projektów do konta
 • Dodawanie ogłoszeń oraz przygotowanie zapytania ofertowego
 • Wersja robocza a upublicznienie zapytania
 • Wprowadzenie zmian do ogłoszenia w trakcie trwania postępowania i historia zamiany danych
 • Załączniki
 • Anulowanie ogłoszenia
 • Umieszczanie informacji o wynikach postępowania        
 • Najczęstsze problemy użytkowników
 • Wysyłanie zapytań ofertowych bezpośrednio do potencjalnych wykonawców.  

VI.  Kontrola zamówień, najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w prowadzonych postepowaniach

 • Błąd a nieprawidłowość
 • Rodzaje kontroli jakim poddany jest beneficjent realizujący zamówienia w ramach projektu UE
 • Typy i rodzaje nieprawidłowości
 • Finansowe konsekwencje dla zamawiającego
 • Taryfikator nakładanych korekt finansowych
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł