Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. zamówień udzielanych w projektach UE-rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, wybrane aspekty PZP.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 20-21.02.2020
Cena: 1050 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1050 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1

 

 I.    Zagadnienia wstępne

 • Dlaczego zamówienia udzielane w ramach projektów UE podlegają uregulowaniu?  
 • Co zawierają nowe dokumenty MIiR: Zamówienia udzielane w ramach projektów:Podręcznik wnioskodawcy programów polityki spójności 2014–2020?  

II.           Podstawy prawne udzielania zamówień w ramach projektów

 • Dyrektywy ws. Zamówień dyrektywy ws. Zamówień publicznych
 • Komunikat wyjaśniający komisji europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych  
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014–2020
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

III.         Udzielanie zamówień  

 • Zamawiający w rozumieniu Ustawy Pzp
 • Pozostali zamawiający  
 • Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp
 • Ustalanie wartości zamówienia przez podmiot, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp  
 • Podstawa ustalenia wartości zamówienia i należyta staranność  
 • Szacowanie w projektach partnerskich  
 • Zamówienie tego samego rodzaju. Badanie „tożsamości” zamówienia  
 • Jak dokumentować szacowanie zamówienia? 
 • Jak długo ważne jest szacowanie wartości zamówienia?  
 • Zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych  
 • Personel projektu a zasada konkurencyjności  
 • Rozeznanie rynku – badam cenę rynkową  
 • Po co upubliczniać zapytanie na stronie, skoro wysyłam zapytanie ofertowe do kilku wykonawców?  
 • Co powinno zawierać zapytanie ofertowe? 
 • Dokumentowanie ceny rynkowej
 • Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert
 • Aspekty społeczne  
 • Osobiste świadczenie usług  
 • Pytania wykonawców
 • Terminy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty  
 • Negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty  
 • Wartość oferty a wniosek o dofinansowanie  
 • Co w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta?  
 • Co w sytuacji, gdy nie zostanie złożona żadna ważna oferta?  
 • Protokół z postępowania  
 • Źle przeprowadzone postępowanie – czy możesz je poprawić?  
 • Zmiany w umowach  

DZIEŃ 2

 IV.          Wyłączenia stosowania procedur przy zawieraniu umów  

 • Projekty hybrydowe i koncesje  
 • Horyzont 2020
 • Metody uproszczone.
 • Wyłączenia na podstawie art. 4 pzp  
 • Wymienne stosowanie procedur
 • Czy można stosować zasadę konkurencyjności poniżej obowiązujących progów?

V.            Baza konkurencyjności

 • Rejestracja w bazie: wnioskodawcy a beneficjenci
 • Publikacja informacji w Bazie konkurencyjności w przypadku projektów partnerskich  
 • Dodawanie projektów do konta
 • Dodawanie ogłoszeń oraz przygotowanie zapytania ofertowego
 • Wersja robocza a upublicznienie zapytania
 • Wprowadzenie zmian do ogłoszenia w trakcie trwania postępowania i historia zamiany danych
 • Załączniki
 • Anulowanie ogłoszenia
 • Umieszczanie informacji o wynikach postępowania        
 • Najczęstsze problemy użytkowników
 • Wysyłanie zapytań ofertowych bezpośrednio do potencjalnych wykonawców.  

VI.  Kontrola zamówień, najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w prowadzonych postepowaniach

 • Błąd a nieprawidłowość
 • Rodzaje kontroli jakim poddany jest beneficjent realizujący zamówienia w ramach projektu UE
 • Typy i rodzaje nieprawidłowości
 • Finansowe konsekwencje dla zamawiającego
 • Taryfikator nakładanych korekt finansowych
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł