Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów B+R

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 2-4.03.2015
Cena: 1 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu się do 1 kwietnia cena wyniesie 1400 zł netto + 23% VAT (lub 1400 zł brutto)
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie

Dobre szkolenie

Rafał Solecki (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15   (trener Barbara Miller)

Dzień 2:  9.00 – 16.15 (trener Krystian Gurba)

Dzień 3:  9.00 – 16.15 (trener dr Elżbieta Świętek)

DZIEŃ 1 

Powitanie:

 • Przedstawienie się realizatorów oraz uczestników
 • Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa i realizacji procesu szkoleniowego.
 • Pre Test wiedzy.

 Moduł 1:

 • Badania i wdrożenia – jako integralne elementy dla budowania innowacyjnej gospodarki- Rodzaje badań- Wdrożenie jako konieczny element końcowy procesu badawczego
 • Jak znaleźć partnera naukowego/biznesowego do realizacji projektu B+R, w tym:
  - Jak przedsiębiorcy postrzegają naukowców
  - Jak naukowcy postrzegają przedsiębiorców
 • Rola B+R dla Strategia EUROPA 2020
 • Finansowanie badań i wdrożeń w nowej perspektywie finansowej UE na lata  2014-2020, zakres wsparcia, stosowane instrumenty, rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania, wydatki kwalifikowane:
  -  Fundusze strukturalne
  ® Program Inteligentny Rozwój
  ® Regionalne Programy Operacyjne
  -  Horyzont 2020
  -  Środki krajowe rozdzielane przez NCBiR

 Moduł 2

 • Jak zaplanować PROJEKT BADAWCZY- Diagnoza problemu jako podstawa planowania badań- Cel badań, jako procesu, który może przyczynić się do znalezienia rozwiązania- Wyznaczanie wskaźników projektu- Etapy i kamienie milowe projektu- Zespół badawczy i planowanie prac-  Budżetowanie projektu badawczego-  Ryzyka-  Efekt: Rezultaty i produkty

 Moduł 3

 • Studia przypadków – przykładowe projekty badawcze (przykłady m.in. z działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Program Badań Stosowanych, Innowacje Społeczne)
 • Warsztat – planowanie projektu badawczego z wykorzystaniem matrycy logicznej

 Moduł 4

 • Konsorcjum: Jednostka naukowa i przedsiębiorca dla realizacji wspólnego celu badawczego
  • Zasady budowania konsorcjum
  • Zasady współpracy
 • Umowa konsorcjum, jako dokument określający zasady współpracy
  - Prawa i obowiązki
  - Na co nie można się zgodzić
  - Co musi znaleźć się w umowie
  - Czego należy uniknąć
 • Umowa o dofinansowanie – wspólny projekt badawczy jednostki naukowej i przedsiębiorcy – kluczowe zagadnienia
  - Lider i partner projektu – zobowiązania i prawa
  - Budżet partnerów a postępy realizacji projekt
  - Wskaźniki projektu miarą sukcesu
  - Negatywna weryfikacja hipotez badawczych, a wskaźniki projektu
 • Zakończony projekt badawczy i co dalej?

Zakończenie:
Podsumowanie 1 dnia szkolenia.
Omówienie tematyki szkolenia podczas 2 dnia.

DZIEŃ 2

Powitanie:
Omówienie celu i programu w 2 dniu szkolenia.

Moduł 5:
Własność intelektualna – kluczowe aspekty w kontekście planowania projektu badawczego i/lub wdrożeniowego

 • Pojęcie, rodzaje i rola praw własności intelektualnej, w kontekście planowania rozwiązania dla projektu (produktu/usługi)
 • Ochrona praw własności intelektualnej /patent, licencja, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, licencja, w kontekście potrzeby budżetowania projektu
 • Zakres: Komercjalizacja wiedzy i technologii, jako element przejścia od badań do wdrożenia na rynek produktu/usługi
 • Cykl życia produktu
 • Czym jest komercjalizacja – uregulowania i praktyka
 • Ścieżki komercjalizacji – definiowanie rzeczywistych czynności koniecznych do podjęcia, w celu urynkowienia rozwiązań powstałych w wyniku prac naukowych, badawczych etc. („od pomysłu do przemysłu”).

Moduł 6:  
Strategie komercjalizacji, jako wybór ścieżki „urynkowienia” nowego produktu/usługi

 • Samodzielna komercjalizacja wyników badań, w tym w ramach spółek spin-off
 • Sprzedaż praw własności przemysłowej/autorskich praw majątkowych
 • Licencjonowanie praw własności przemysłowej/autorskich praw majątkowych
 • Strategie kooperacyjne, w tym alianse strategiczne, joint-venture, konsorcja i klastr

Moduł 7:
Ocena i wycena własności intelektualnej/technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną – część 1

 • Ocena własności intelektualnej/technologii – podstawowe metody i przydatne narzędzia
 • Podstawowe metody wyceny własności intelektualnej/technologii
 • Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie w praktyce: strategia patentowa, podstawowe rodzaje umów, wykorzystanie własności intelektualnej do budowania współpracy

Moduł 8: 
Ocena i wycena własności intelektualnej/technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną – część 2


Zakończenie:
Podsumowanie 2 dnia szkolenia.
Omówienie tematyki szkolenia podczas 3 dnia.

DZIEŃ 3

Moduł 9
Audyt przedwdrożeniowy jako narzędzie identyfikujące cele biznesowe do osiągnięcia i mierniki ich realizacji:

 • Zakres funkcjonalny wdrożenia
 • Zakres organizacyjny wdrożenia
 • Sugerowane cele wdrożenia
 • Pożądane korzyści biznesowe
 • Harmonogram realizacji prac wdrożeniowych
 • Szacunkowe koszty przedsięwzięcia
 • Ocena infrastruktury technicznej i technologicznej

Moduł 10:
Analizy przedwdrożeniowe jako konkretyzacja założeń projektu wdrożeniowego

 • Analiza gotowości technologii do wdrożenia,
 • Analiza potencjału aplikacyjnego,
 • Analiza makrootoczenia (łańcuchy wartości, wielkość rynku, prognozy rynkowe, trendy, diagnoza konkurencji, bariery wejścia/wyjścia, analiza rynków zbytu),
 • Analiza zasadności ekonomicznej.
 • Analiza ryzyk.

WARSZTAT z wykorzystaniem stanowiska komputerowego

Moduł 11: 
Planowanie PROJEKTU WDROŻENIOWEGO

 • Efekt badań jako podstawa do dalszego planowania
 • Planowanie produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, np. poprzez: prototyp, eksperymentalną linie produkcyjną do celów demonstracyjnych czy walidacyjnych, testowanie produktów, procesów i usług
 • Prawa do przedmiotu badań – niezbędne ustalenia/rozstrzygnięcia
 • Etapy i Kamienie milowe procesu wdrożeniowego (badania, prezentacje, demonstracje, linie produkcyjne)
 • Budżetowanie projektu wdrożeniowego
 • Ryzyka
 • Efekt: Rezultaty i produkty

WARSZTAT z wykorzystaniem stanowiska komputerowego

Moduł 12
Projekt wdrożeniowy:

 • Studium przypadków – przykładowe projekty wdrożeniowe (przykłady z działania 4.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Program Badań Stosowanych, Innowacje społeczne)

WARSZTAT – planowanie projektu wdrożeniowego

Zakończenie szkolenia:
Podsumowanie i ocena szkolenia - Post Test wiedzy.


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł