Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Dominik Kowal

Wykładowca oraz trener szkoleń z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy organizowanych.

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi i polityki komercjalizacji wiedzy. Dydaktyk prowadzący wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia projektowe obejmujące aspekty strategicznego modelowania biznesowego, zarządzania innowacjami i przedsiębiorczości. Członek zarządu spółki celowej wdrażającej wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. Odpowiedzialny za przedsiębiorczość akademicką w centrum transferu technologii uczelni technicznej. Członek Komisji Konkursowej „Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2012 i 2013”. Laureat rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators.

wiecej

Jacek Kawala

Ekspert w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczo-rozwojowych.
Absolwent studiów MBA a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oraz funduszy unijnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestniczył w przygotowaniu, ocenie i realizacji ok. 400 projektów doradczych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w 5 krajach (o łącznym budżecie ponad 14 mld PLN), w ramach których m.in. pozyskano ok. 8,5 mld PLN dofinansowania z Funduszy i Programów UE oraz Międzynarodowych Instytucji Finansowych takich jak np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, Bank Rozwoju Azji. W okresie programowania 2007-2013 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w ramach 8 dziedzin w obrębie 4 Programów Operacyjnych. Od lat aktywnie działający również jako trener -  przeprowadził około 200 szkoleń z zakresu planowania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, w których udział wzięło ok. 5.000 osób.
Oprócz wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu kapitałów zewnętrznych dla przedsiębiorstw, posiada również doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych oraz instrumentów zwrotnych na rzecz rozwoju przedsiębiorstw.

wiecej

Beata Bujak-Szwaczka

Ekspert w zakresie planowania strategicznego i planowania przedsięwzięć rozwojowych w tym partnerskich.

Posiada dyplom "Trenera Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych", wydany przez CDG (Carl Duisberg Gesellschaft e.V); IEP (Instytut Polityki Europejskiej, Berlin); Ambasadę Niemiec w Polsce; Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa.

Wśród posiadanych kwalifikacji należy wymienić także Zarządzanie Projektami (zgodnie z certyfikacją IPMA) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – studia  podyplomowe ukończone w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalistka ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju, budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE. Specjalistka ds. organizacji pozarządowych w kontekście funduszy pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania rozwojem.

Ekspert, trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą, w tym w zakresie planowania strategicznego, rozwoju regionalnego (lokalnego), zagadnień i instrumentów marketingu regionalnego, promocji i rozwoju gospodarczego,  zrównoważonego rozwoju. Trener Europejski, Moderator - przeprowadzonych ok. 1000 szkoleń w całej Polsce oraz ok. opracowanych 40 Strategii Rozwoju Lokalnego.

Przeprowadziła także analizy wdrażania, monitorowania i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z trzema sektorami: pozarządowym (zarządzanie projektami, szkolenia, udział w realizowanych projektach oraz pracach zespołów zadaniowych), publicznym na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz prywatnym (seminaria, szkolenia, współpraca w ramach projektów).

wiecej

Barbara Miller

Specjalista ds. projektów w Dziale Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi ze specjalizacją biologia molekularna. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i środków krajowych.

Od 2006 roku związana z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), gdzie odpowiadała za koordynację współpracy przedstawicieli nauki i biznesu, weryfikację aplikacyjnych projektów badawczych,  przygotowywanie ofert technologicznych oraz współpracę z rzecznikami patentowymi.

Autorka publikacji na temat innowacji i ich finansowania. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu realizacji i finansowania projektów B+R, ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji badań naukowych.

wiecej

Paweł Puzio

Absolwent wydziału zarządzania AGH w Krakowie: Kierunek Marketing i zarządzanie; Absolwent studiów podyplomowych Wydziału zarządzania AGH w krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling;

Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku jako Analityk w firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. Pracował w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy" gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowaniem rekomendacji dla Zarządu a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia Kapitałowego funduszu. Od 2006 roku jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotacje z UE/ biznes planów/ studium wykonalności/ memorandów informacyjnych/ analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania. Pomógł w pozyskaniu finansowania dla ponad 100 projektów, w tym brał udział w wejściach kapitałowych kilkunastu podmiotów w tym spółek notowanych na GWP. Trener z tematu "komercjalizacja projektów" wprojekcie "Zarządzanie własnością intelektualną - klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem", Trener i ekspers ds. pisania biznes planów w ramach projektu "Przedsiębiorczy naukowiec" Trener i ekspert w zakresie sporządzania części finansowej do biznes planu w projekcie "System Naczyń Połączonych". Prowadził szkolenia i prelekcje z dziedziny zarządzania finansami między innymi dla ARR w Bielsko BIałej, Krakowskiego Parku Technologicznego, Biura inicjatyw Społecznych w krakowie.

wiecej

Marcin Sowa

Konsultant ds. pomocy publicznej, przeprowadził liczne szkolenia z problematyki pomocy publicznej dla przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, uczelni wyższych, przedsiębiorców.

Jego zaangażowanie w  tą tematykę sięga okresu przedakcesyjnego (od 1998 roku), w czasie którego brał udział w projektach badawczych dotyczących pomocy oraz w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie doradcze wyniesione z realizacji projektów dla Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Doradztwo obejmowało zagadnienie z zakresu identyfikacji pomocy, restrukturyzacji przedsiębiorstw, stosowania testu prywatnego inwestora, tworzenia programów pomocowych, finansowania infrastruktury. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących pomocy oraz w tworzeniu ogólnopolskich i lokalnych programów pomocowych.

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł