Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Katarzyna Papież-Pawełczak

Znajomość tematyki zarządzania badaniami naukowymi, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką, finansowania innowacji oraz transferu technologii, nadzór nad procesami tworzenia oraz późniejszym funkcjonowaniem spółek typu start-up, animacja i koordynacja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw technologicznych, zarządzanie projektami w tym badawczo-wdrożeniowymi (menadżer projektów) .

Staż i szkolenia w Berkeley University w Kaliforni w ramach programu TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization ( zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych , współpraca nauki z gospodarką)
Manager Innowacyjności Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii Technologii na licencji University of Texas AT Austin

Prezes Zarządu - SPIN- US Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Wykładowca - przedsiębiorczość akademicka, biznes plany, zarządzanie projektami badawczymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych - Uniwersytet Śląski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Uniwersytet Warszawski - zarządzanie projektem europejskim, Podyplomowe Studia menadżerskie Zarządzanie projektami

Ekspert w zakresie programów „Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw , transfer technologii i innowacji”, „INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ”,
Ekspert w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pt. „Program pilotażowy w województwie kujawsko–pomorskim VOUCHER BADAWCZY”.

wiecej

Krystian Gurba

Zastępca Kierownika Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) – centrum transferu technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu funduszy europejskich w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie, doktorant w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ. Studiował również w Sienie (Włochy).

W CITTRU pracuje od 2006 roku. Koordynuje współpracę uczelni z firmami (badania zlecone). Zajmuje się doradztwem w dziedzinie różnych aspektów współpracy nauki i biznesu. W latach 2011-2012 odpowiadał za działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ. Prowadzi szkolenia z tematyki przedsiębiorczości akademickiej. Prowadził zajęcia z przedmiotów „Międzynarodowy transfer technologii” i „Tworzenie i rozwój spółek spin-off” w ramach studiów Zarządzanie Własnością Intelektualną (SUM) na UJ. Jest autorem wielu publikacji (w tym naukowych) na temat komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania własnością intelektualną. Współtworzył regulaminy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w kilku innych polskich uczelniach.

wiecej

Michał Marciniak

Ekspert ds. funduszy europejskich. Ekspert działania w obszarze rozwoju regionalnego, wdrażania projektów i programów oraz funduszy europejskich kierowanych na tereny wiejskie. Jest prawnikiem, w latach 2009-11 pełnił funkcje dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW odpowiadającego za zarządzanie PROW 2007-2013. 

Stypendysta programu „Lider w społeczeństwie obywatelskim” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz „Future EU Leaders’ Academy (FEULA)” EUROPEUM Institute for European Policy w czeskiej Pradze. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji).

Ekspert Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader i Fundacji Energia dla Europy. Realizował liczne projekty w przedmiocie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych przez IZ RPO 2007-2013: Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013 (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wiele innych w tym obszarze. Ekspert uczestniczył w charakterze członka zespołu badawczego w badaniach:

2014 rok
• Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych PROW 2007-2013 (na zlecenie MRiRW) - w trakcie realizacji, trwają konsultacje ostatecznej wersji raportu końcowego,
• Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego),
• Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013 (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),
• Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
2013 rok
• Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zlecenie MPiPS),
2012 rok
• Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (na zlecenie MRiRW),
2011 rok
• Przygotowanie i przeprowadzenie badania efektywności działań promocyjnych w ramach projektu „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
• Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
• Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego),
• Badanie efektywności kampanii informacyjno-promocyjnej idei przedsiębiorczości akademickiej w województwie łódzkim oraz ocena realizacji wskaźników rezultatów projektu (na zlecenie Consulting Plus Sp. z o.o.),
2010 rok
• Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (na zlecenie MRiRW),
• Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013 (na zlecenie MRiRW),
• Trafność i skuteczność działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście zwiększenia aktywności beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego).

wiecej

Magdalena Ujejska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalista ds. funduszy unijnych i eksportu oraz trener.
Od 10 lat zajmuje się doradztwem w zakresie eksportu i marketingu międzynarodowego. 


Posiada kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni i innych instytucji.

Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków UE.

wiecej

Michał Chojkowski

Współwłaściciel i starszy konsultant w firmie InnoCo Sp. z o.o. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi usługi doradcze, szkolenia i warsztaty w zakresie planowania rozwoju firm i pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów B+R.

Jako ekspert w zakresie opracowania modeli biznesu dokonuje analizy rynku, przygotowuje i wspiera wdrażanie biznes planów oraz procesów rozwojowych. Aktywnie uczestniczy w doradztwie w zakresie finansowania projektów w fazie seed i jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. 

Pracował także jako koordynator oraz realizator projektów międzynarodowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie: zarządzania start-upami, opracowywania strategii rozwoju, tworzenia i wdrażania biznes planów oraz zarządzania projektami.

wiecej

Aleksandra Glinka

Psycholog biznesu, pracuje jako coach systemowy, trener zarządzania, ekspert rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm. Od 14 lat świadczy usługi psychologiczne i strategiczne dla biznesu, a także usługi coachingowe i psychologiczne dla osób indywidualnych. Od 2009 roku prowadzi Centrum Psychologiczno - Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT w Krakowie oraz Gabinet Psychologiczno-Coachingowy SYNERGIA www.grupasynergia.com, które jest partnerem merytorycznym Europoint. Na co dzień towarzyszy osobom w drodze do osiągania efektywności i wolności osobistej w życiu oraz uczy menedżerów uzdrawiać relacje z sobą i z innymi po to by budować autentyczne i efektywne organizacje.

"Wierzę, że ludzie świadomi są bardziej odpowiedzialni i wolni osobiście oraz budują takie systemy rodzinne, organizacyjne i społeczne. Poprzez towarzyszenie osobom w procesie ich transformacji oraz osobistego i profesjonalnego rozwoju sprawiam, że realizują stawiane przez siebie cele i zaczynają żyć autentycznie, szczęśliwie i działać w zgodzie z sobą i z innymi".

Przez 10 lat kierowałam branżowymi organizacjami zawodowymi, grupą kapitałową firm biznesowych
i zarządzałam projektami strategicznymi, konsultingowymi i edukacyjnymi oraz kilkudziesięcioosobowymi zespołami eksperckimi i projektowymi w firmach biznesowych i organizacjach pozarządowych. Dziś pracuję jako ekspert rozwoju strategicznego firm w MZP Lewiatan, psycholog w placówce medycznej Masmed oraz wykładowca psychologii biznesu, rozwoju i coachingu oraz zarządzania strategicznego i lider merytoryczny studiów podyplomowych Psychologia w biznesie oraz Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie.

Prywatnie jestem żoną, mamą oraz opiekunką stada domowych zwierzaków. Cenię ciszę i proste życie, w zgodzie z naturalnym cyklem natury.

Więcej o mnie:
Synergia Management
http://www.grupasynergia.com/o-mnie
LinkedIn
: https://www.linkedin.com/in/aleksandra-glinka-74329947/
GoldenLine: https://www.goldenline.pl/aleksandra-anna-kuzniak/
FB profil publiczny:
https://www.facebook.com/aleksandraglinkadaw.kuzniak/
FB profil firmowy: https://www.facebook.com/synergiamanagement/

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł