Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Szkolimy zgodnie z wdrożonymi procedurami

Dbając o najwyższą jakość usług EUROPOINT wdrożył procedury szkoleniowe, które pozwalają zachować jakość naszych usług na wysokim poziomie. 

Posiadamy tytuł Firmy szkoleniowo-doradczej roku 2014 przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

O szkoleniach EUROPOINT:

 • Nasze szkolenia projektujemy i realizujemy, stawiając zawsze na pierwszym miejscu potrzeby uczestników.
 • Kluczowy jest dla nas efekt, dlatego naszą ofertę opieramy o zespół ekspertów i profesjonalną organizację.
 • Każde szkolenie poprzedzone jest indywidualnym badaniem Państwa potrzeb szkoleniowych.
 • Nasze szkolenia pomagają rozwiązać realne problemy, z jakimi spotykają się Państwo w pracy zawodowej - dbałość o standardy oraz wysoki poziom przekazywanej wiedzy z użyciem metod adekwatnych dla uczenia się osób dorosłych, jest naszym priorytetem.
 • Starannie dobieramy i weryfikujemy miejsca realizacji naszych szkoleń, by zapewnić odpowiednie warunki i narzędzia do realizacji szkoleń – zdobywania wiedzy i umiejętności.
 • Każde szkolenie objęte jest opieką kierownika merytorycznego a nasi trenerzy, to praktycy - każdy członek kadry szkoleniowej posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń oraz warsztat pracy trenerskiej.
 • Każdorazowo uczestnik szkolenia otrzymuje szczegółowo opracowane materiały szkoleniowe.
 • Po szkoleniu, otrzymają Państwo ćwiczenie poszkoleniowe, utrwalające wiedzę (jeśli nie przewidziano dla szkolenia innych form utrwalających wiedzę np. doradztwa czy indywidualnych konsultacji z trenerem).
 • Wierzymy, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszą formą zdobywania doświadczenia, dlatego prowadzimy ewaluację naszych szkoleń, aby uwzględniać wszelkie rekomendacje ze strony uczestników. Raporty ze szkoleń każdorazowo omawiamy z trenerami i prowadzimy z nimi konsultacje poszkoleniowe, aby podnosić jakość naszej oferty i warsztat pracy.

 
Wymagania dla kadry szkoleniowej Europoint.

Kadra szkoleniowa stanowi gwarant jakości procesu szkolenia dorosłych. Dlatego jako szczególnie istotne dla nas od lat jest zapewnienie jakości realizowanych szkoleń. Każde z oferowanych przez EUROPOINT szkoleń:

 • Jest objęte nadzorem KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO: osoby zatrudnionej lub stale współpracującej z instytucją i odpowiedzialnej za zapewnienie rzetelności treści i metod pracy adekwatnych do celów (funkcja ta może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie).
 • Osoba pełniąca w Europoint rolę kierownika/opiekuna merytorycznego spełniać musi łącznie następujące warunki:
  - posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń LUB zrealizowała w tym zakresie 300 godzin szkoleń lub doradztwa
  - dysponuje wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe, specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia
 • Realizowane jest przez TRENERA, który spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  - ukończył trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący kształcenia dorosłych, tj. służący rozwojowi kompetencji zbliżonych do następujących: rozumienie sytuacji uczących się dorosłych, definiowanie celów edukacyjnych, projektowanie programu szkolenia, klarowne prezentowanie wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania,
  - dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej
  - posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych
  - posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.


Procedura reklamacji

EUROPOINT, w celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia Państwa jako klientów, umożliwia złożenie reklamacji do świadczonych usług rozwojowych, z uwzględnieniem następujących elementów:

1) Reklamacji podlega jedynie wykonanie usługi niezgodnie z umową.

2) Reklamację można zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji.

3) Reklamację aby była ważna, musi:

- zostać złożona w formie pisemnej – pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail, na adres:biuro@europoint.com.pl,

- zawierać przedmiot reklamacji – nazwę, typ usługi i termin realizacji,

- zawierać: dane Usługobiorcy, podane w sposób umożliwiający jego identyfikację,

- określać okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Uzasadnione reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia, a decyzja przekazana zostanie Usługobiorcy wraz z jej uzasadnieniem, w formie pisemnej. Jeżeli jednak, reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik EUROPOINT zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:

- Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej - proponowany jest klientowi udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (koszty dojazdu, koszty zakwaterowania – na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).

- Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy - proponowany jest klientowi ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów podczas kolejnego szkolenia analogicznych jak podczas odbytego szkolenia.

- Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia - proponowany jest klientowi ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów podczas kolejnego szkolenia analogicznych jak podczas odbytego szkolenia.

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł