Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Szkolimy zgodnie z wdrożonymi procedurami

Dbając o najwyższą jakość usług EUROPOINT wdrożył procedury szkoleniowe, które pozwalają zachować jakość naszych usług na wysokim poziomie. 

Posiadamy tytuł Firmy szkoleniowo-doradczej roku 2014 przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

O szkoleniach EUROPOINT:

 • Nasze szkolenia projektujemy i realizujemy, stawiając zawsze na pierwszym miejscu potrzeby uczestników.
 • Kluczowy jest dla nas efekt, dlatego naszą ofertę opieramy o zespół ekspertów i profesjonalną organizację.
 • Każde szkolenie poprzedzone jest indywidualnym badaniem Państwa potrzeb szkoleniowych.
 • Nasze szkolenia pomagają rozwiązać realne problemy, z jakimi spotykają się Państwo w pracy zawodowej - dbałość o standardy oraz wysoki poziom przekazywanej wiedzy z użyciem metod adekwatnych dla uczenia się osób dorosłych, jest naszym priorytetem.
 • Starannie dobieramy i weryfikujemy miejsca realizacji naszych szkoleń, by zapewnić odpowiednie warunki i narzędzia do realizacji szkoleń – zdobywania wiedzy i umiejętności.
 • Każde szkolenie objęte jest opieką kierownika merytorycznego a nasi trenerzy, to praktycy - każdy członek kadry szkoleniowej posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń oraz warsztat pracy trenerskiej.
 • Każdorazowo uczestnik szkolenia otrzymuje szczegółowo opracowane materiały szkoleniowe.
 • Po szkoleniu, otrzymają Państwo ćwiczenie poszkoleniowe, utrwalające wiedzę (jeśli nie przewidziano dla szkolenia innych form utrwalających wiedzę np. doradztwa czy indywidualnych konsultacji z trenerem).
 • Wierzymy, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszą formą zdobywania doświadczenia, dlatego prowadzimy ewaluację naszych szkoleń, aby uwzględniać wszelkie rekomendacje ze strony uczestników. Raporty ze szkoleń każdorazowo omawiamy z trenerami i prowadzimy z nimi konsultacje poszkoleniowe, aby podnosić jakość naszej oferty i warsztat pracy.

 
Wymagania dla kadry szkoleniowej Europoint.

Kadra szkoleniowa stanowi gwarant jakości procesu szkolenia dorosłych. Dlatego jako szczególnie istotne dla nas od lat jest zapewnienie jakości realizowanych szkoleń. Każde z oferowanych przez EUROPOINT szkoleń:

 • Jest objęte nadzorem KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO: osoby zatrudnionej lub stale współpracującej z instytucją i odpowiedzialnej za zapewnienie rzetelności treści i metod pracy adekwatnych do celów (funkcja ta może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie).
 • Osoba pełniąca w Europoint rolę kierownika/opiekuna merytorycznego spełniać musi łącznie następujące warunki:
  - posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń LUB zrealizowała w tym zakresie 300 godzin szkoleń lub doradztwa
  - dysponuje wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe, specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia
 • Realizowane jest przez TRENERA, który spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  - ukończył trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący kształcenia dorosłych, tj. służący rozwojowi kompetencji zbliżonych do następujących: rozumienie sytuacji uczących się dorosłych, definiowanie celów edukacyjnych, projektowanie programu szkolenia, klarowne prezentowanie wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania,
  - dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej
  - posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych
  - posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.


Procedura reklamacji

EUROPOINT, w celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia Państwa jako klientów, umożliwia złożenie reklamacji do świadczonych usług rozwojowych, z uwzględnieniem następujących elementów:

1) Reklamacji podlega jedynie wykonanie usługi niezgodnie z umową.

2) Reklamację można zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji.

3) Reklamację aby była ważna, musi:

- zostać złożona w formie pisemnej – pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail, na adres:biuro@europoint.com.pl,

- zawierać przedmiot reklamacji – nazwę, typ usługi i termin realizacji,

- zawierać: dane Usługobiorcy, podane w sposób umożliwiający jego identyfikację,

- określać okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Uzasadnione reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia, a decyzja przekazana zostanie Usługobiorcy wraz z jej uzasadnieniem, w formie pisemnej. Jeżeli jednak, reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik EUROPOINT zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:

- Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej - proponowany jest klientowi udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (koszty dojazdu, koszty zakwaterowania – na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).

- Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy - proponowany jest klientowi ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów podczas kolejnego szkolenia analogicznych jak podczas odbytego szkolenia.

- Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia - proponowany jest klientowi ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów podczas kolejnego szkolenia analogicznych jak podczas odbytego szkolenia.

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł