Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Dane osobowe w projektach UE - czy wiesz że przetwarzasz dane osobowe? - jakie są konsekwencje braku wiedzy?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 09.02.2018
Cena: 630 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 630 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

(od 10.00 do 17.15)

Moduł 1:

Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych:

-       zakres podmiotowy ochrony danych osobowych;

-       zakres podmiotowy ustawy;

-       definicje legalne:

 • dane osobowe;
 • przetwarzanie danych osobowych;
 • zbiór danych osobowych;
 • odbiorcy danych;

-       przetwarzanie danych osobowych

-       podstawa legalna przetwarzania danych osobowych;

-       zakres danych osobowych;

-       relacja pomiędzy: ochroną danych osobowych, upublicznianiem danych osobowych a ich przetwarzaniem;

-       administrator danych osobowych;

-       upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

-       prawa osoby, której dane dotyczą;

-       obowiązek rejestrowania zbiorów danych osobowych u GIODO.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

-       urząd;

-       kompetencje.

Moduł 2:

Przykłady sytuacji kiedy pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne lub beneficjent (wnioskodawca) ma dostęp do danych osobowych, udostępnia własne dane osobowe lub przetwarza dane osobowe osób trzecich:

-       zamówienia publiczne;

-       rozeznanie rynku;

-       zasada konkurencyjności;

-       Baza Konkurencyjności;

-       skargi i wnioski;

-       system SL 2014-2020;

-       monitoring, kontrola i audyt;

-       prowadzenie e-mailingu w sprawie realizacji projektu;

-       dokumenty projektu (rachunki, faktury, wyciągi bankowe, ekspertyzy);

-       listy obecności;

-       nabory, konkursy;

-       lista podmiotów wykluczonych;

-       archiwizacja dokumentacji związanej z projektem.

 Sankcje prawnokarne dotyczące bezprawnego przetwarzania danych osobowych:

-       grzywna;

-       ograniczenie wolności;

-       pozbawienie wolności.

Inne sankcje związane z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych:

-       odpowiedzialność odszkodowawcza;

-       inne dolegliwości lub utrudnienia (karalność).

Moduł 3:

Omówienie podstawowych źródeł prawa krajowego oraz unijnego, dotyczących przetwarzania danych osobowych w projektach unijnych:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
 • ustawy:

-       o ochronie danych osobowych;

-       o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

-       kodeks cywilny;

-       ustawa o finansach publicznych;

-       prawo zamówień publicznych;

-       ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 • wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju;
 • regulamin Bazy Konkurencyjności;
 • rozporządzenie nr 1303/2013.

Moduł 4:

Omówienie wybranych źródeł pozyskiwania wiedzy na temat ochrony danych osobowych.

Warsztat: test z zakresu szkolenia:

-       warsztat ma na celu utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu;

-       omówienie pytań i odpowiedzi;

-       symboliczna nagroda dla uczestnika, który zebrał największą liczbę punktów.

Pytania uczestników szkolenia.

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład (prezentacja power point)
 • Praca w grupach
 • Case study


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł