Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 oraz udzielana przez gminy.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.03.2020
Cena: 990 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 990 zł brutto)
Promocja: Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie dużo mi dało, ogromna wiedza prowadzącego. Świetne, profesjonalne przygotowanie. Dobry klimat szkolenia. Polecam!

Izabela Wojewoda , Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechninczych

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Szkolenie prowadzone w wybitnie interaktywnej formie – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Moduł 1:
Pomoc publiczna 2014-2020

 • Pojęcie pomocy publicznej
 • Test pomocy publicznej
 • Dopuszczalność pomocy publicznej
 • Definicja przedsiębiorcy (Kogo uznać za przedsiębiorcę? Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą ?)
 • Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
 • Problemy z definicją przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej oraz w przypadkach upadłości i likwidacji.
 • Kiedy rolnik jest przedsiebiorcą?
 • Badanie tzw. wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej – czy zawsze ma znaczenie?\
 • Nowość!!! system Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) - mozliwość wyszukiwania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce - uruchomiony w marcu 2016 r.

Moduł 2:
Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014

 • Pomoc regionalna
 • Pomoc dla MŚP
 • Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
 • Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
 • Pomoc szkoleniowa
 • Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
 • Pomoc na ochronę środowiska
 • Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
 • Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
 • Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 • Pomoc na infrastrukturę lokalną

Moduł 3

 • Ogólnopolski program pomocowy, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
  • pomocy regionalnej na nowe inwestycje,
  • infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (m.in. stadiony, hale widowiskowo – sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty rekreacyjne).
  • infrastruktury lokalnej (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, inkubatory przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności).
  • obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe, przestrzenie kulturalne i artystyczne).
 • Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach
 • Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej.
  • Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą?
  • Czy do wynajmującego i dzierżawcy należy stosować przepisy o pomocy publicznej?
  • Rodzaje działalności nie wywierające wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej?).
  • Czy ulga dla domu pomocy społecznej jest pomocą publiczną?
  • Czy gmina może być beneficjentem pomocy publicznej?
  • Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
  • Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
  • Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (odpady, woda-ścieki, transport, sport, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
  • Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na pomoc publiczną?
 • Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a §1 i 67b §1 Ordynacji podatkowej).
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia podatkowe, różnicowanie stawek podatkowych).
  • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (art. 59 ustawy o finansach publicznych).
  • Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (art. 64 ustawy o finansach publicznych).
  • Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
  • Pomoc dla Zakładów Pracy Chronionej.
  • Dotacje celowe na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 Prawa ochrony środowiska) – m.in. azbest, termomodernizacja, kolektory słoneczne, itp. 
  • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
  • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (art. 70b ustawy o systemie oświaty).
  • Pomoc publiczna w zakresie gospodarki nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).
  • Pomoc w sektorze rolnictwa (ustawa o podatku rolnym, leśnym, zwrot podatku akcyzowego).
  • Przypadki dokapitalizowania przez gminę.
  • Pomoc ze środków unijnych.
  • Inne przypadki zgłoszone przez uczestników  

Dzień 2: 09.00 – 16.15 

Moduł 4

 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie pomocy publicznej od 1 stycznia 2016 r. – konieczność stosowania zasad de minimis w przypadku niektórych ulg przyznawanych z urzędu.
 • Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy – najczęstsze uchybienia  przy udzielaniu ulg podatkowych, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zwolnień podatkowych. 
 • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE  
 • Nowość!!! – Zawiadomienie Komisji z 19 lipca 2016r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej. 
 

Moduł 5:

  • Pomoc w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
   • Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dopuszczalne rodzaje działalności gospodarczej).
   • Obowiązek powierzenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
   • Pomoc de minimis do kwoty 500 tys. EUR w ramach rozporządzenia KE nr 360/2012 dotyczącego usług w ogólnym interesie gospodarczym. 
    • Jakie podmioty kwalifikują się do zwiększonej kwoty pomocy de minimis?
   • Definicja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązek powierzenia usługi.
   • Pomoc publiczna stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym.
  • Reforma unijnych i krajowych przepisów z zakresu pomocy de minimis.
   • Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. – ogólne przepisy o pomocy de minimis.
   • Rozporządzenie KE nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. – pomoc de minimis w sektorze rolnym.
   • Rozporządzenie KE nr 717/2014 z 27.6.2014 r. – pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
   • Rozporządzenie KE nr 360/2012 z 25.4.2012 r. – pomoc de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
   • Dopuszczalne limity pomocy de minimis.
   • Częściowe zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców.
   • Przypadki konieczności dalszej oceny sytuacji ekonomicznej. 
   • Zasady dotyczące kumulacji pomocy de minimis udzielanej w różnych sektorach.
   • Zasady kumulacji pomocy de minimis z innymi przeznaczeniami pomocy (przykłady).
   • Wprowadzenie konieczności traktowania kilku podmiotów powiązanych jako „jednego przedsiębiorstwa”.
   • Zasady sumowania pomocy na jedno przedsiębiorstwo.
   • Problem tzw. „pomocy eksportowej”.
   • Obowiązki związane z przechowywaniem informacji na temat udzielonej pomocy de minimis.
   • Nowelizacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 – zasady wypełniania formularza 
   • Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 360/2012
   • Formularze informacji składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis – najczęstsze problemy.
    • Wypełnianie formularza informacji w przypadku spółek cywilnych.
    • Kiedy i jak należy oceniać sytuację ekonomiczną wnioskodawcy?
    • Jak oceniać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami (powiązania kapitałowe, osobowe, z gminą itd.) w kontekście tzw. „jednego organizmu gospodarczego”?
    • Co powinno zostać zawarte w tabeli o pomocy otrzymanej na te same koszty kwalifikowane?
    • Kiedy należy dołączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata?
    • Jaki formularz przedkłada rolnik?
   • Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis
   • Zasady przeliczania wartości pomocy na EDB
    • Nowelizacji rozporządzenia dotyczącego przeliczania pomocy na EDB – od grudnia 2016r. nowe wzory na przeliczanie pomocy w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
     • Wprowadzenie konieczności dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
     • Wprowadzenie tzw. stopy dyskontowej oraz czynnika dyskontującego
     • Wprowadzenie zasad ustalania wartości pomocy w ramach ulg w podatku od nieruchomości (np. przy współwłasności)
     • Zasady ustalania stopy referencyjnej oraz marży.
     • Problemy z ustalaniem ratingu przedsiębiorcy.
     • Stopa bazowa dla Polski obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
   • Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
   • Stosowanie wzorów zaświadczeń o pomocy de minimis – najczęstsze błędy.
    • Wydawanie zaświadczeń w przypadku spółek cywilnych.
    • W jakim terminie powinno zostać wydane zaświadczenie?
    • Jak ustalać dzień udzielenia pomocy na potrzeby zaświadczenia o pomocy de minimis?
    • Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
    • Wydawanie zaświadczeń rolnikom.

 Moduł 6

 • Nowość!!! Nowy Formularz informacji do pomocy innej niż de minimis (np. pomocy regionalnej, na infrastrukturę sportową, kulturalną, rekreacyjną) – obowiązuje od 11 marca 2016 r.
 • Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania  pomocy de minimis.
 • Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
 • Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
 • Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
 • Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.
 • Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.
 • Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK
   • Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).
   • Prenotyfikacja
   • Uproszczona procedura notyfikacji
   • Postępowanie notyfikacyjne
    • Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)
     • postępowanie wstępne
     • formalne postępowanie wyjaśniające
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.) 
  • formularze notyfikacyjne
  • Interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa
 • Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
 • Zwrot pomocy publicznej
  • Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
  • Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego. 

Ramowy plan dnia:

Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 45 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł