Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

SPECJALISTA ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020 - NOWOŚCI na lata 2021-2027!!!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-25.03.2020 - PRZESUNIĘTE
Cena: 1350 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1350 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

 

DZIEŃ 1

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz zasadami obowiązującymi kraje członkowskie, w tym Polskę, w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021 - 2027

Cele
Wprowadzenie Uczestników  w tematykę funduszy unijnych poprzez:

 • Wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących środków unijnych
 • Zasad i regulacji obowiązujących  państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków
 • Wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 1:

 • Ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020 oraz plany na lata 2021- 2027
  • Pakiet rozporządzeń wspólnotowych
  • Prawo krajowe
  • Wytyczne wspólnotowe oraz krajowe

Moduł 2:

 • Cele i założenia polityki spójności na lata 2021 – 2027.
 • Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów - przepisy prawne, normy oraz dokumenty programowe: 
  • Rozporządzenia UE
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 107
  • Ustawa „wdrożeniowa”
  • Strategia „Europa 2020”
  • Inteligentne specjalizacje
  • Umowa Partnerstwa
  • Kontrakt Terytorialny
  • Krajowa Polityka Miejska
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Polityki horyzontalne

Moduł 3:

 • Zasady finansowania projektów
  • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
  • Montaż finansowy - poziom dofinansowania,
  • Pomoc publiczna w projektach
  • Wymagany wkład własny pieniężny i niepieniężny
  • System zaliczek dla beneficjentów
  • Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków

DZIEŃ 2

Perspektywa finansowa UE 2014-2020 w Polsce. Możliwości współfinansowania projektów w ramach  programów operacyjnych  o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych.

Cele

 • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zakresu tematycznego poszczególnych programów operacyjnych
 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z możliwościami realizacji projektów w ramach poszczególnych programów poprzez wskazanie obszarów tematycznych, grup beneficjentów, wysokości wsparcia, rodzaju kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych priorytetów

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 4:

 • Mapa programów na lata 2014-2020, wielkość dostępnej alokacji – na co przeznaczone będą środki?
 • Charakterystyka krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych:
  • PO Infrastruktura i Środowisko
  • PO Inteligentny Rozwój
  • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  • PO Polska Cyfrowa
  • PO Polska Wschodnia
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Programy operacyjne na lata 2014-2020, jako źródła wparcia prowadzonej działalności, wg kluczowych grup odbiorców:
   • Jednostki naukowe, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu
   • Przedsiębiorstwa
   • Administracja publiczna
   • Przykłady projektów na lata 2014-2020
    • zakres wsparcia, stosowane instrumenty finansowe, grupy Beneficjentów, poziom dofinansowania, rodzaje wydatków kwalifikowanych – praca warsztatowa z wykorzystaniem Uszczegółowionych Opisów Priorytetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych

DZIEŃ 3

Przedstawienie procedury i zasady wyboru projektów
Cele

 • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zasad dotyczących aplikowania w konkursach w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Przekazanie praktycznych umiejętności związanych z pracą z Generatorem Wniosków

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 5:

 • Nowy system wyboru projektów na lata 2014-2020.
  • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
  • Tryby wyboru projektów
  • Kryteria oceny i wyboru projektów – karta oceny formalnej i merytorycznej
  • Procedura odwoławcza

Moduł 6:

 • Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
  • Pomysł a źródło finansowania – gdzie szukać informacji o ogłaszanych konkursach
  • Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie - praca warsztatowa na przykładowym projekcie, z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji konkursowej.

Moduł 7:

 • Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część opisowa
  • Zgodność projektu z program operacyjnym
  • Uzasadnienie, opis i celu projektu
  • Relacja pomiędzy opisem projektu a wskaźnikami
  • Zasady konstruowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  • Matryca logiczna projektu – logika pozioma i pionowa
  • Budżet projektu
  • Trwałość projektu
  • Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE
  • Promocja projektu
  • Wymagane załączniki
  • Praca warsztatowa z wykorzystaniem wniosku dostępnego poprzez aplikację Generator Wniosków.

Ramowy plan dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł