Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

Formalno- prawne aspekty współpracy nauki z biznesem

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 22-23.1.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 550zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo ciekawe, poparte wieloma przykładami praktycznymi. Trener - przedewszystkim praktyk, więc wiedza była przekazywana z wieloma przykładami, odniesieniami do praktyki etc. Trener odpowiada na każde zadane pytanie (nawet wykraczające poza zakres szkolenia). Wiedza przekazana w sposób rzetelny jasny, zrozumiały. REWELACJA!

Paula Jeżak-Gorczyca, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, wrzesień 2017

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1

Moduł 1

Zarządzanie własnością intelektulaną w projektach naukowych i B+R

 • Zarządzanie w relacjach wewnątrzorganizacyjnych jednostki naukowej lub badawczo rozwojowej (uczelnie wyższe i instytuty naukowe)
 • Zarządzanie w relacjach zewnętrznych jednostki naukowej lub badawczo rozwojowej

Moduł 2

Wyniki badań i prac naukowych, wyniki prac B+R jako produkt na rynkach

 • Rodzaje wyników działalności naukowej w perspektywie działalności B+R
 • Ekomiczna wartość i przewaga wyników działalności naukowej w obrocie gospodarczym
 • Funkcja praw własności intelektualnej w komercjalizacji
 • Rodzaje praw własności intelektualnej a zdolność komercjalizacyjna wyników badań naukowych

Moduł 3 

Ścieżka komercjalizacji na uczelniach i w jednostkach naukowych

 • Rola regulaminów własności intelektualnej i komercjalizacji
 • Ścieżki regulaminowe
 • Ścieżki pozaregulaminowe lub tworzone w oparciu o regulaminy z dostosowaniem do bieżących potrzeb partnerów biznesowych
 • Metodologie określania możliwości i potrzeb gospodarczych w projektach komercjalizacyjnych
 • Kluczowe elementy określenia warunków komercjalizacji
 • Określanie wymogów i konkretnych warunków umów dotyczących komercjalizacji

Moduł 4

Kluczowe elementy procesu komercjalizacji z punktu widzenia prawnego

 • Zagadnienia związane z ochroną poufności wyników badań naukowych
 • Definicja, funkcja i ochrona know-how
 • Etap poszukiwania kontrahentów i wstępnych rozmów
 • Etap negocjacji warunków projektów
 • Wykonywanie projektu, monitorowanie i dokumentowanie jego przebiegu
 • Zasady budowania warunków projektów komercjalizacyjnych i B+R zapewniające trwałość efektywność biznesową w długim okresie czasu
 • Metody projektowania spójnych i prawidłowych umów dotyczących komercjalizacji


DZIEŃ 2

 

Moduł 5

Szczegółowe warunki komercjalizacji w stosunku do praw własnośći intelektualnej

 • Modele komercjalizacji praw własnośći intelektualnej do wyników badań naukowych
 • Przeniesienie praw, funkcje gospodarcze i jego skutki
 • Licencja – rodzaje, funkcje gospodarcze i ich skutki
 • Warunki stosowania przeniesienia prawa i licencji w procesach komercjalizacji
 • Budowanie szczegółowych modeli biznesowych komercjalizacji
 • Podział praw pomiędzy partnerów projektu – dobre i złe praktyki
 • Umowy konsorcyjnej w projektakch nakowych, B+R oraz komercjalizacyjnych
 • Przechodzenie od umów dotyczących projektów naukowych do procesów komercjalziacji

Moduł 6

Formalnoprawne narzędzia wspierające pewność i efektywność komercjalizacji

 • Dokumentacja zakresu wyników podlegających komercjalizacji
 • Audyt pochodzenia wyników podlegających komercjalizacji i standardy wymagane przy przygotowywaniu wyników do komercjalizacji
 • Prawidłowe postanowienia umów dotyczące dyspozycji prawami własności intelektualnej do wyników projektów naukowych
 • Ustalanie podziału praw do wyników projektów komercjalizacyjnych (innowacje stworzone w trakcie komercjalizacji)
 • Modele wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji
 • Pozyskiwanie informacji na temat przebiegu komercjalizacji od partnerów biznesowych
 • Sposoby zapewnienia trwałości warunków współpracy w ramach komercjalizacji

Moduł 7

Projekt naukowy jako przedsięwzięcie podlegające ochronie

 • Czyistnieją prawa własnościowe do projektu naukowego jako takiego?
 • Ochrona prawna dorobku naukowego a procesy komercjalizacyjne
 • Dobra osobiste, autorskie prawa osobiste i inne prawa osobiste
 • Doreb imię i dorobek naukowy poszczególnych osób związanych z projektami naukowymi, B+R i komercjalizacją
 • Renoma i dorobek jednostki naukowej jako wartość w procesach komercjalizacji
 • Komercjalizowanie praw osobistych związanych z projektami naukowymi i konkretnymi wynikami prac naukowych

Moduł 8

Spółki celowe i komercjalizacja przez aporty praw własności intelektualnej

 • Spółki celowe i ich funkcje
 • Sposoby wyposażania spółek w prawa do wyników naukowych oraz w prawa do dalszej komercjalizacji
 • Pojęcie i funkcja aportu w projektach naukowych
 • Know jako przedmiot aportu
 • Mechanizmy wspierające kontrolę korzystania przez spółki z aportów dotyczących własności intelektualne
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł