Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone z ponadprzeciętnym poziomem merytorycznym....
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Dominik Kowal

Wykładowca oraz trener szkoleń z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy organizowanych.

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi i polityki komercjalizacji wiedzy. Dydaktyk prowadzący wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia projektowe obejmujące aspekty strategicznego modelowania biznesowego, zarządzania innowacjami i przedsiębiorczości. Członek zarządu spółki celowej wdrażającej wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. Odpowiedzialny za przedsiębiorczość akademicką w centrum transferu technologii uczelni technicznej. Członek Komisji Konkursowej „Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2012 i 2013”. Laureat rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators.

wiecej

Jacek Kawala

Ekspert w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczo-rozwojowych.
Absolwent studiów MBA a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oraz funduszy unijnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestniczył w przygotowaniu, ocenie i realizacji ok. 400 projektów doradczych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w 5 krajach (o łącznym budżecie ponad 14 mld PLN), w ramach których m.in. pozyskano ok. 8,5 mld PLN dofinansowania z Funduszy i Programów UE oraz Międzynarodowych Instytucji Finansowych takich jak np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, Bank Rozwoju Azji. W okresie programowania 2007-2013 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w ramach 8 dziedzin w obrębie 4 Programów Operacyjnych. Od lat aktywnie działający również jako trener -  przeprowadził około 200 szkoleń z zakresu planowania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, w których udział wzięło ok. 5.000 osób.
Oprócz wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu kapitałów zewnętrznych dla przedsiębiorstw, posiada również doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych oraz instrumentów zwrotnych na rzecz rozwoju przedsiębiorstw.

wiecej

Beata Bujak-Szwaczka

Ekspert w zakresie planowania strategicznego i planowania przedsięwzięć rozwojowych w tym partnerskich.

Posiada dyplom "Trenera Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych", wydany przez CDG (Carl Duisberg Gesellschaft e.V); IEP (Instytut Polityki Europejskiej, Berlin); Ambasadę Niemiec w Polsce; Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa.

Wśród posiadanych kwalifikacji należy wymienić także Zarządzanie Projektami (zgodnie z certyfikacją IPMA) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – studia  podyplomowe ukończone w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalistka ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju, budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE. Specjalistka ds. organizacji pozarządowych w kontekście funduszy pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania rozwojem.

Ekspert, trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą, w tym w zakresie planowania strategicznego, rozwoju regionalnego (lokalnego), zagadnień i instrumentów marketingu regionalnego, promocji i rozwoju gospodarczego,  zrównoważonego rozwoju. Trener Europejski, Moderator - przeprowadzonych ok. 1000 szkoleń w całej Polsce oraz ok. opracowanych 40 Strategii Rozwoju Lokalnego.

Przeprowadziła także analizy wdrażania, monitorowania i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z trzema sektorami: pozarządowym (zarządzanie projektami, szkolenia, udział w realizowanych projektach oraz pracach zespołów zadaniowych), publicznym na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz prywatnym (seminaria, szkolenia, współpraca w ramach projektów).

wiecej

Barbara Miller

Specjalista ds. projektów w Dziale Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi ze specjalizacją biologia molekularna. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i środków krajowych.

Od 2006 roku związana z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), gdzie odpowiadała za koordynację współpracy przedstawicieli nauki i biznesu, weryfikację aplikacyjnych projektów badawczych,  przygotowywanie ofert technologicznych oraz współpracę z rzecznikami patentowymi.

Autorka publikacji na temat innowacji i ich finansowania. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu realizacji i finansowania projektów B+R, ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji badań naukowych.

wiecej

Paweł Puzio

Absolwent wydziału zarządzania AGH w Krakowie: Kierunek Marketing i zarządzanie; Absolwent studiów podyplomowych Wydziału zarządzania AGH w krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling;

Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku jako Analityk w firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. Pracował w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy" gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowaniem rekomendacji dla Zarządu a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia Kapitałowego funduszu. Od 2006 roku jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotacje z UE/ biznes planów/ studium wykonalności/ memorandów informacyjnych/ analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania. Pomógł w pozyskaniu finansowania dla ponad 100 projektów, w tym brał udział w wejściach kapitałowych kilkunastu podmiotów w tym spółek notowanych na GWP. Trener z tematu "komercjalizacja projektów" wprojekcie "Zarządzanie własnością intelektualną - klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem", Trener i ekspers ds. pisania biznes planów w ramach projektu "Przedsiębiorczy naukowiec" Trener i ekspert w zakresie sporządzania części finansowej do biznes planu w projekcie "System Naczyń Połączonych". Prowadził szkolenia i prelekcje z dziedziny zarządzania finansami między innymi dla ARR w Bielsko BIałej, Krakowskiego Parku Technologicznego, Biura inicjatyw Społecznych w krakowie.

wiecej

Marcin Sowa

Konsultant ds. pomocy publicznej, przeprowadził liczne szkolenia z problematyki pomocy publicznej dla przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, uczelni wyższych, przedsiębiorców.

Jego zaangażowanie w  tą tematykę sięga okresu przedakcesyjnego (od 1998 roku), w czasie którego brał udział w projektach badawczych dotyczących pomocy oraz w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie doradcze wyniesione z realizacji projektów dla Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Doradztwo obejmowało zagadnienie z zakresu identyfikacji pomocy, restrukturyzacji przedsiębiorstw, stosowania testu prywatnego inwestora, tworzenia programów pomocowych, finansowania infrastruktury. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących pomocy oraz w tworzeniu ogólnopolskich i lokalnych programów pomocowych.

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł